pran-icec


โครงการ/ กิจกรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดตามบริบทสถานศึกษา
โครงการ/ กิจกรรม ตามที่สถานศึกษากำหนดตามบริบทสถานศึกษา
1.1 ด้านเพิ่มปริมาณของผู้เรียน
    1.1.1  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนประถมศึกษา /มัธยมศึกษา /ลดเวลาเรียน
                     เพิ่มเวลารู้
    1.1.2  โครงการอาชีวะอาสาพัฒนาชุมชน
    1.1.3  โครงการเปิดบ้านวิชาชีพ ( open house )
1.2 ด้านการสร้าง / ขยายโอกาสอาชีวศึกษา
    1.2.1  โครงการฝึกอบรมระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป
    1.2.2  โครงการฝึกอบรมระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานภายนอก
    1.2.3  โครงการการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวะศึกษาเรียนร่วม
    1.2.4  โครงการการจัดการศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สำหรับผู้มีงานทำและกำลังพลทหารและนักเรียนนายสิบศูนย์การทหารราบ
1.3 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
    1.3.1  โครงการพัฒนาแผนกวิชา
    1.3.2  โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการศึกษา
1.4 ด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
    1.4.1  โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน
    1.4.2  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา  2566
1.5 ด้านเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
    1.5.1  โครงการบ่มเพาะอาชีพอิสระสู่ไทยแลนด์ 4.0
    1.5.2  โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
1.6 ด้านบริหารการจัดการ
    1.6.1  โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ
    1.6.2  โครงการปรับปรุงอาคารสำหรับที่นั่งพักผู้ปกครอง
    1.6.3  โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ
    1.6.4  โครงการปรับปรุงระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัย
    1.6.6  โครงการยกระดับมาตรฐานอาชีพ
    1.6.7  โครงการจัดหารถบรรทุก ( ดีเซล ) ขนาด 3 คัน 6 ล้อ


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.018935 sec.