pran-icec


โครงการ/ กิจกรรม ตาม พ.ร.บ.
โครงการ/ กิจกรรม ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
1. โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา

    1.1 ด้านเพิ่มปริมาณของผู้เรียน
        1.1.1 โครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา (ทวิศึกษา)
        1.1.2 โครงการเตรียมความพร้อมผู้เรียนอาชีวศึกษา
        1.1.3 โครงการลดปัญหาการอกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
        1.1.4 โครงการสร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
    1.2 ด้านการสร้าง / ขยายโอกาสอาชีวศึกษา
        1.2.1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา            ขั้นพื้นฐาน
        1.2.2 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา
        1.2.3 โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการเพื่อการสร้างโอกาสการสร้างงาน สร้าง            อาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชน
        1.2.4 โครงการขยายการศึกษาวิชาชีพ (กิจกรรมขยายโอกาสทางการศึกษา)
        1.2.5 โครงการอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษา ที่ยากจน
        1.2.6 เงินอุดหนุนทุนเฉลิมราชกุมารี
    1.3 ด้านคุณภาพของผู้เรียน
        1.3.1 โครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพ (Fix it center)
        1.3.2 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
        1.3.3 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
        1.3.4 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานประกอบการ
        1.3.5 โครงการโรงเรียนคุณธรรมอาชีวศึกษา
    1.4 ด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการเรียนการสอน
        1.4.1 โครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคี
        1.4.2 โครงการผลิต พัฒนา เสริมสร้าง คุณภาพชีวิตครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
        1.4.3 โครงการส่งเสริมการปฏิรูปอาชีวศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนด้วยคุณภาพและ            มาตรฐานให้มีสมรรถนะ และความพร้อม เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน
        1.4.4 โครงการยกระดับมาตรฐานทักษะพื้นฐานอาชีพ
        1.4.5 โครงการปฏิรูปการสอนภาษาไทย ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง
        1.4.6 โครงการอาชีวศึกษา สนับสนุน ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
    1.5 ด้านเพิ่มขีดความสามารถสู่มาตรฐานสากล
        1.5.1 โครงการผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
        1.5.2 โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
        1.5.3 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร
    1.6 ด้านบริหารการจัดการ
        1.6.1 โครงการเร่งประสิทธิภาพการสอนของครูอาชีวศึกษา
        1.6.2 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อครูให้กับนักเรียน นักศึกษา
        1.6.3 โครงการสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษา ขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
        1.6.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการบริหารจัดการอาชีวศึกษา

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019953 sec.