pran-icec


นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560
        1. ภายใน 1 ปี ให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงคุณภาพการศึกษาอย่างเท่าเทียม (โอกาสการเรียน/            ฝึกอบรมวิชาชีพ)
        2. ภายใน 5 ปี ให้ครูใช้ศักยภาพในการสอนอย่างเต็มที่
        3. ภายใน 1 ปี จะให้ให้ครูครบเกณฑ์  ภายใน 2 ปี จะทำให้มีครูประจำชั้นครบทุกห้อง  ภายใน 5-10 ปี จะทำให้ครูตรงสาขา
        4. ภายใน 2 ปี จะทำให้เด็กท่องจำในสิ่งที่ควรจำและนำสิ่งที่จำเป็นไปฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครบทุกโรงเรียน (ทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์เพื่อการประกอบอาชีพ)
        5. ภายใน 5 ปี จะทำให้มีการสอน STEM Education ครบทุกโรงเรียน
        6.  ภายใน 3 ปี จะยกระดับภาษาอังกฤษให้นักเรียน สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
        7. ภายในปี 2560 ปรับการสอน ONET ให้เป็นที่ยอมรับและสะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา (อาชีวะ VNET และประเมินสมรรถนะ)
        8. ภายใน 10ปี ผลิตคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศ
        9. ผลิตคนดีออกสู่สังคม
        10. ภายใน 10 ปี ซ่อมบ้านพักครูให้แล้วเสร็จทั้งหมด
        11. แก้ปัญหาทุจริตและประพฤตมิชอบ
        ส่วนเพิ่มเติมเฉพาะอาชีวศึกษา
            7.1. สร้างค่านิยมอาชีวศึกษา
            7.2. ม.44 แก้ปัญหาทะเลาะวิวาท
            7.3. ม.44 รวมอาชีวะรัฐ/เอกชน
            7.4. กรอ.อศ. อ.กรอ.อศ.
            7.5. ส่งเสริมอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (เฉพาะทาง)
            7.6. จัดการศึกษาอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล (รวมอาชีวะอาเซียน)
            7.7. ทวิภาคี
            7.8.ทวิศึกษา
            7.9. ทวิวุฒ
            7.10. ภาษาต่างประเทศ 3R8C
            11.Re-profile สถานศึกษาอาชีวศึกษา
            12.แนะนำวิชาชีพลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
            13. สร้างความร่วมมือผลิตกำลังคนยกระดับจังหวัด/พื้นที่ (กศจ.อศจ.)
            14. สานพลังประชารัฐด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
                Re-branding
                Excellent Model School
                Database of Supply and Demand
                Standard and Certification Center
            15. สร้างความยืดหยุ่นระบบส่งต่อการศึกษาระหว่างสายสามัญและสายอาชีพระดับ ปวช.                 ปวส.และปริญญาตรีในทุกสังกัด ทั้ง สพฐ. กศน. สอศ. และ สกอ.
            16. สร้างความยืดหยุ่นระหว่างสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนในพ้นที่
            17. วิจัย นวัตกรรม สู่การการใช้ประโยชน์


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.017351 sec.