pran-icec


ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ คุณธรรมอัตลักษณ์ วก.ปราณบุรี
ปรัชญาการจัดการศึกษา
        คุณธรรมเลิศล้ำ  ก้าวนำวิชาการ  สร้างสรรค์งานฝีมือ  ยึดถือสามัคคี

วิสัยทัศน์
        องค์กรแหล่งการเรียนรู้เพื่ออาชีพ  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ
        สร้างโอกาสทางการศึกษา  พัฒนาผู้เรียน  พัฒนาหลักสูตร ปฏิรูปครู  พัฒนาการบริหารจัดการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ค้นคว้าวิจัย  ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม  จัดองค์ความรู้เพื่อการ
พัฒนาอาชีพ  และคุณภาพชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

อัตลักษณ์
        จิตอาสา  พัฒนาชุมชน

เอกลักษณ์
        การบริการวิชาชีพสู่ชุมชน  โดยใช้สมรรถนะของผู้เรียน
    
คุณธรรมอัตลักษณ์
        1. ความมีวินัย
        2. ความรับผิดชอบ
        3. มีจิตอาสา สาธารณะ

เป้าประสงค์
        1. เพิ่มปริมาณผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม สมรรถนะอาชีพในแต่ละสาขา
        2. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
        3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแหล่งการเรียนรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์  
        4. การจัดการอาชีวศึกษา ฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพสู่สังคม/ผู้นำการจัดการศึกษาด้านธุรกิจ ด้านบริการ ด้านอุตสาหกรรม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
        5. การจัดองค์กรสู่ความเป็นเลิศเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์และคุณค่าในตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019576 sec.