pran-icec


นักเรียน-นักศึกษา
รางวัลและผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
1. นางสาวณัฐฐิชา สุวรรณเชษฐ์ ได้รับนักศึกษารางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2565
2.
นางสาวยลดา  สัยประภาศ   ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ “เซรั่มบำรุงผมชะคราม” ระดับชาติ
3.นางสาวอรนันท์  เพชรคง เข้าร่วมการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอยภัยฮอนด้า ระดับชาติ ครั้งที่ 3
4.นางสาวอรนันท์  เพชรคง การแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัย ประเภทบุคคล หญิง ระดับ ปวช./ปวส. ระดับภาค
5.นางสาวณัฐฐิชา  สุวรรณเชษฐ์ ได้รับรางวัล สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ “เซรั่มบำรุงผมชะคราม ระดับชาติ
6.นายธนรัชต์  สัยประภาศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2565 ภาคกลางและภาคใต้และภาคตะวันออก ได้รับรางวัล 5 ดาว
7.นางสาวณัฐฐิชา  สุวรรณเชษฐ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษาฯ  ได้รับรางวัล 5 ดาว
8.นางสาวกชกร  กลิ่นทิพย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง การพัฒนาชาจากพืชน้ำเค็ม
9.นางสาวณัฐฐิชา  สุวรรณเชษฐ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง การพัฒนาชาจากพืชน้ำเค็ม
10.นายชนวีร์  เพ็ชรรัตน์ ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน โครงงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่และสครับรังไหม
11.นางสาวภัคจิรา  จำเริญธรรม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน โครงงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่และสครับรังไหม
12.นางสาวยลดา  สัยประภาศ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับเหรียญเงิน โครงงานเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่และสครับรังไหม
            

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019511 sec.