pran-icec


นักเรียน-นักศึกษา
รางวัลและผลงานดีเด่นของนักเรียน นักศึกษา
            1. นายปาราเมค์ ขจรศรี ได้รับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ผลงาน ผลิตภัณฑ์ขัดเงาจาก น้ำมัน    มะพร้าว สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ระหว่างวันที่ 24 – 27     พฤศจิกายน 2558
            2. นางสาวรัตนา สาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวดพิธีกร    และแดนซ์เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง    ประเทศไทย การ แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่     14-18 ธันวาคม 2558
            3. นางสาวฐานิตา ทองห่อ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันประกวด    พิธีกรและแดนซ์เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่ง    ประเทศไทย การ แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่     14-18 ธันวาคม 2558
            4. นายศราวุธ นุชนาคา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การ    ติดตั้ง ไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2558
            5. นางสาวรัตนา สาลี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์     ประกอบ เพลงลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ    แข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            6. นางสาวเสาวภาคย์ สุดกระแสร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดพิธีกรและ    แดนซ์เซอร์ประกอบเพลงลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ    ไทย การแข่งขัน ทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่ 6     พฤศจิกายน 2558
            7. นายปิยะ เลือดแดง ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดพิธีกรและแดนซ์เซอร์     ประกอบเพลงลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การ    แข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            8. นายศรายุทธ นุชนาคา ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการติดตั้งไฟฟูาด้วยท่อ ร้อย    สาย การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ     ทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            9. นายธีรโชติ มากหลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภท วิชา    งานเทคนิคยานยนต์ การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ     วิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            10. นายสมชาย ภมรสูตร ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน ตู้ปลาระบบน้ำไหลวนจากอิงค์แทงค์     ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ    อาชีวศึกษา จังหวัด ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            11. นายพิพัฒน์ ทองย้อย ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินโคมไฟโมบายหลอดกาแฟ ประเภทที่ 3     สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ     วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2558
            12. นางสาวอฐิฐาน สิชฒนนทร์ ระดับปวช.3 สาขาช่างยนต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ    แข่งขันวิ่งเทอดพระเกียรติประเภทหญิง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอปราณบุรี     จ.ประจวบคีรีขันธ์
            13. นายสุวิชา ภางาม รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวดจินตลีลา การ     ประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะ    วิชาพื้นฐาน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์
            14. นางสาวรุ่งฟ้า เที่ยงตรง รางวัลชนะเลิศ เกียรติบัตรเหรียญเงิน การประกวด จินตลีลา การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ    วิชาชีพ     ทักษะวิชา พื้นฐาน ระดับชาติ ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์
            15. นายศรายุทธ นุชนาคา ได้รับรางวัล ระดับเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การติดตั้ง ไฟฟ้าด้วยท่อร้อยสาย ณ นครสวรรค์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์
                16. นายปิยะ เลือดแดง ได้รางวัล อันดับที่ 7 การแข่งขันหุ่นยนต์มือแขนกลเพื่อคนพิการ  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ประทุมธานี วันที่ 24 มีนาคม 2559
            17. นายธีรดิตถ์ แสงปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 ในการประกวด TO BE NUMER ONE IDOL ณ โรงแรมประจวบแกรนต์
            18. นายธีรดิตถ์ แสงปัญญา ได้รับรางวัลรองชนะเลศอันดับ 1 ในการประกวด TO BE NUMER  ONE IDOL ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
            19. นายธีรดิตถ์  แสงปัญญา ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด TO BE NUMER ONE     IDOL ณ วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ สาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์
            20. นายน้ำเพชร มะลิพันธ์ ได้รับรางวัลชนะเลศการประกวด TO BE NUMER ONE     IDOL     ณ  วันที่ 10 กันยายน 2559 ณ สาธารณสุขประจวบคีรีขันธ์Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.018103 sec.