pran-icec


ครู-บุคลากรทางการศึกษา

ผลงานวิชาการ ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ที่วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
 โดย นายธำรง  นิตยวรรณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปี 2556  >เทอมที่ 1<  >เทอมที่ 2<

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปี2554 คลิกที่นี้

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปี2553 คลิ๊กที่นี่
breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ครู นักเรียนนักศึกษา ไฟล์ที่ 1 คลิกที่นี่ ==>> ไฟล์ที่ 2 คลิกที่นี่ 

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยเรื่องเครื่องสไลด์ว่าน คลิกที่นี่

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยเรื่องชุดทดลองนิวแมติกส์ คลิกที่นี่

รางวัลและผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1. นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์  ได้รับคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยของจังหวัด     ประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม
          2. นางสาวธัชมาศ     พิภักดิ์  ได้รับเกียรติบัตรผู้ให้การสนับสนุนนำนักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากร        ทางการศึกษา จากสาขาต่างๆ ร่วมให้บริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการอาชีวะอาสา พัฒนาชุมชน ณ ถนน       คนเดินตลาดเก่าปราณบุรี 200 ปี
          3. นางสาวนิตยา ร่วมชาติ ครูผู้ควบคุมการจัดทำผลงาน ผลิตภัณฑ์ขัดเงาจากน้ำมันมะพร้าวสุดยอด    นวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคกลาง ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ระหว่างวันที่ 24 – 27        พฤศจิกายน 2558
          4. นายเตชะภู พงษ์แจ่ม   ครูผู้ควบคุมนำนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันประกวดพิธีกร     และแดนซ์เซอร์ประกอบ นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคต         แห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์                                   ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14- 18 ธันวาคม 2558
          5. นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน การเดินสายไฟฟ้า    ด้วย    ท่อร้อยสาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 อาชีวศึกษาภาคกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิค    ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14- 18 ธันวาคม 2558  
          6. นายเตชะภู พงษ์แจ่ม ครูผู้ควบคุมนำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวด    พิธีกรและแดนซ์เซอร์ประกอบ นักร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพใน    อนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ นครสวรรค์ 1-5 กุมภาพันธ์ 2559     ณ จังหวัด    นครสวรรค์
          7.  นายพรสวรรค์ ดาหวัน  นำนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันหุ่นยนต์มือแขนกลเพื่อคน    พิการ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ประทุมธานี วันที่ 24 มีนาคม 2559 ได้รับรางวัลอับดับที่ 7
          8.  นายพรสวรรค์  ดาวัน ครูที่ปรึกษา “โครงงานเตาชีวมวลปรับความร้อนได้” การประกวด    โครงการงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด     ประจำปีพุทธศักราช 2559   ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่     12 เดือน กรกฎาคม     พุทธศักราช 2559
          9. นางสาวพิมพ์วิสา  พรมหมพรรณ  ครูที่ปรึกษา “โครงงานจักรยานออกกำลังกาย    ผลิต    กระแสไฟฟ้า” การประกวดวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ –อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษา    จังหวัด ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12 เดือน     กรกฎาคม พุทธศักราช 2559
          10.  นางเชอลักษ์  ธนะบุญปวง  ครูที่ปรึกษา “โครงงานข้าวเกรียบผักกูด บัวบก” การประกวด    โครงการงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอศ โซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด     ประจำพุทธศักราช 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12  เดือน กรกฎาคม     พุทธศักราช 2559
          11.  นายพรสวรรค์  ดาวัน ครูที่ปรึกษา “โครงงานเครื่องสารพัดตาก”  การประกวด    โครงการงานวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ – อาชีวศึกษา – เอสโซ่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด     ประจำปีพุทธศักราช 2559  ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ณ วันที่ 12 เดือน กรกฎาคม      พุทธศักราช 2559


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.018107 sec.