pran-icec


ครู-บุคลากรทางการศึกษา

ผลงานวิชาการ ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา
breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngการพัฒนาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  ที่วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
 โดย นายธำรง  นิตยวรรณ  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี 

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปี 2556  >เทอมที่ 1<  >เทอมที่ 2<

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปี2554 คลิกที่นี้

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยของครูวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ปี2553 คลิ๊กที่นี่
breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngสิ่งประดิษฐ์และงานวิจัย ครู นักเรียนนักศึกษา ไฟล์ที่ 1 คลิกที่นี่ ==>> ไฟล์ที่ 2 คลิกที่นี่ 

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยเรื่องเครื่องสไลด์ว่าน คลิกที่นี่

breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngงานวิจัยเรื่องชุดทดลองนิวแมติกส์ คลิกที่นี่

รางวัลและผลงานดีเด่นของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
          1. นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์   ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          2. นายนบพร  ตุ่มอ่อน    ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          3. นางเชอลักษ์  ธนะบุญปวง   ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          4. นายวัฒนกร  ไชยพล      ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          5. นางสาวนิตยา  ร่วมชาติ    ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          6. นายเตชะภู พงษ์แจ่ม    ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          7.  นายอัครวิชถ์  วูวงศ์      ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
          8.  นายรังสรรค์  บังควร    ได้รับคัดเลือกรางวัลคุรุคีรีขันธ์ระดับจังหวัด
  9.  นางสาวศิรประภา  แสนเสนาะ       ได้รับคัดเลือกรางวัลชนะเลิศการประกวด Ambassador For A Day 2023 เนื่องในวันสตรีสากลโลก ประจำปี 2566 ระดับโลก
 10.นางสาวนิตยา  ร่วมชาติ     ได้รับคัดเลือกรางวัล
ชนะเลิศระดับชาติสิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ “เซรั่มบำรุงผมชะคราม”

 


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019991 sec.