pran-icec


ระดับสถานศึกษา
รางวัลและผลงานดีเด่นของสถานศึกษา
       1. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการนำนโยบายส่งเสริมความร่วมมือกับสถานประกอบการ สมาคมวิชาชีพ องค์กรวิชาชีพ ได้จัดการอาชีวศึกษาร่วมกันและมีผลสำเร็จ
       2. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ  5 ธันวามหาราช หญิง ณ สนามกีฬาเยาวชนปราณบุรี วันที่ 1-5 ธันวาคม 2558
       3. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัลสถานศึกษาสนับสนุนการแต่งกายด้วยผ้าไทย      สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใน วันที่ 15 ธันวาคม 2558 จ.ประจวบคีรีขันธ์
       4. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี เป็นหน่วยงานร่วมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย โครงการ “นุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัด หรือปฏิบัติงาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์     พระบรมราชินีนาถ” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559
       5. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับเกียรติบัตรการเป็นสถานศึกษาสร้างประโยชน์    สาธารณะให้บริการเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนในโครงการ      อบต. เคลื่อนที่ประจำปี2559
       6. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับเกียรติบัตรการผ่านเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน     อยู่ในระดับ “ดีมาก” โครงสร้างเสริมคุณภาพสถานศึกษาขนาดเล็กให้ได้มาตรฐานอาชีวศึกษา
       7. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดหางเครื่อง (แดนเซอร์)     ประเภทมัธยมศึกษาและประชนชาทั่วไป งานประจำปีวัดไร่ใหม่ วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2559    
       8. วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลศ อันดับ 2 ไทยเดนมาร์คคอฟเวอร์แดนซ์ วันที่ 1 มิถุนายน  2559   

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.018000 sec.