pran-icec


ด้านหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน


ข้อมูลด้านหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน

1.ข้อมูลแผนการเรียนและหลักสูตรที่เปิดสอน
1.1.หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
     -  สาขาวิชา/งาน  ยานยนต์
     -  สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้ากำลัง
     -  สาขาวิชา/งาน  อิเล็กทรอนิกส์

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
     -  สาขาวิชา/งาน  การบัญชี
     -  สาขาวิชา/งาน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
-  สาขาวิชา/งาน  การโรงแรม

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

2.1ระบบทวิภาคี

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 
     -  สาขาวิชา/งาน  เทคนิคเครื่องกล
     -  สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้า
     -  สาขาวิชา/งาน  อิเล็กทรอนิกส์

   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
     -  สาขาวิชา/งาน  การบัญชี
     -  สาขาวิชา/งาน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
     -  สาขาวิชา/งาน  การโรงแรม

2.2ระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สำหรับบุคคลทั่วไป และโครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรของกองพันนักเรียนนายสิบ โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบค่ายธนะรัชต์

   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  
      -  สาขาวิชา/งาน  เทคนิคเครื่องกล
      -  สาขาวิชา/งาน  ไฟฟ้า
      -  สาขาวิชา/งาน  อิเล็กทรอนิกส์

   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
      -  สาขาวิชา/งาน  การบัญชี
      -  สาขาวิชา/งาน  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

3.หลักสูตรระยะสั้น

     วิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป  (61-75 ชม. ขึ้นไป) และ (121-150 ชม. ขึ้นไป)
     วิชาชีพระยะสั้นเสริมวิชาชีพ (แกนมัธยม/ประถม) และสะสมหน่วยกิต (61-75 ชม. ขึ้นไป)
- งานปรับแต่งเครื่องยนต์ (75 ซม.)
- งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า (75 ซม.)
- การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร (75 ซม.)
- เครื่องวัดไฟฟ้า (75 ซม.)
- หุ่นยนต์เบื้องต้น (75 ซม.)
- โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปงานกราฟิก Photoshop (75 ซม.)
- โปรแกรมประมวลผลคำ (75 ซม.)

4.หลักสูตรทวิศึกษา

5.วิชาชีพระยะสั้นสำหรับบุคคลทั่วไป หลักสูตรนอกระบบอื่น ๆ ได้แก่

    -  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
    -  108  อาชีพ (3 ชม.)
    -  ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

 ** หมายเหตุ  ข้อมูล ณ มิถุนายน พ.ศ.2566 งานหลักสูตรการเรียนการสอนPower by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019609 sec.