pran-icec


หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน
breadcrumb_separator_arrow_2_dots.pngหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี  ปีการศึกษา 2560
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์   1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง   2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี   1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
1. สาขาวิชาการโรงแรม

** หมายเหตุ  ข้อมูล ณ มีนาคม พ.ศ.2560 งานหลักสูตรการเรียนการสอน


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.017182 sec.