pran-icec


ด้านบุคลากรของสถานศึกษา
านข้อมูลบุคลากรของสถนศึกษา
อัตรากำลังของ  วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี      มีบุคลากรทั้งสิ้น     55       คน
          ก. ข้าราชการ 18    คน
            1. ผู้บริหาร 4 คน
            2. ข้าราชการครู 14  คน
            3. ข้าราชการพลเรือน
          ข. ลูกจ้างประจำ คน
            1. ทำหน้าที่สอน - คน
            2. ทั่วไป/สนับสนุน คน
          ค. พนักงานราชการครู 7    คน
            1. ทำหน้าที่สอน 7    คน
            2. ทั่วไป/สนับสนุน - คน
          ง. ลูกจ้างชั่วคราว 30     คน
            1. ทำหน้าที่สอน  8 คน
            2. ทั่วไป/สนับสนุน 22 คน
          จ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างมาช่วยราชการ -  คน
          ฉ. มีข้าราชการ/ลูกจ้างไปช่วยราชการที่อื่น -  คน
          ช. มีอัตราว่างไม่มีคนครอง -  คน
            1. ข้าราชการ -  คน
            2. ลูกจ้างประจำ -  คน

ข้อมูลผู้บริหาร ข้าราชการครู และพนักงานราชการ

ที่ ชื่อ - นามสุกล ตำแหน่ง สาขา/แผนกวิชา วุฒิการศึกษา มือถือ อีเมล์ หมายเหตุ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
กลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา                  
1 นางกรรณิการ์  ลิมปนะวงศานนท์
ผู้อำนวยการ  ผู้อำนวยการ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
คบ.
คอมพิวเตอร์ศึกษา 092-0926779 บรรจุทำงาน 9 ม.ค. 51
          ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศษ.ม. การบริหารการศึกษา      
2 นายนบพร ตุ่มอ่อน รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ค.อ.บ วิศวกรรมเครื่องกล 086-7653611 toomkmitnb@hotmail.com บรรจุทำงาน 2 มี.ค.30
          ปริญญาโท ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต ค.อ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล      
3 นายธำรง นิตยวรรณ รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ปทส. เครื่องกล 089-9437995 addys@hotmail.co.th เริ่มปฏิบัติหน้าที่วก.ปราณบุรี 14  มี.ค.57
          ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศษ.ม. การบริหารการศึกษา      
4 นายธนภัทร เชียงทอง รองผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต อส.บ. ไฟฟ้ากำลัง 081-4349876

ปริญญาโท  คุรุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต คอ.ม.
บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา  
กลุ่มข้าราชการครู                  
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น ครู คศ.2 เทคนิคพื้นฐาน ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง ปทส. เครื่องกล 089-9195515 Akarachai01@gmail.com บรรจุทำงาน 1  พ.ค. 38
2 นายสายชล พิณพรม ครู คศ.2 ช่างยนต์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล 085-2647199 P_saychol@hotmail.co.th บรรจุทำงาน 15  มิ.ย. 54
3 นางเชอลักษ์ ธนะบุญปวง ครู คศ.1 สามัญฯ (วิทยาศาสตร์ฯ) ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต   คบ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป 09-72795219   ย้ายมา 25  เม.ย. 59
4 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ ครู คศ.1 การบัญชี ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี
088-2345327 nittaya_15.30@hotmail.com บรรจุทำงาน  19 ก.พ 61
5  นางสาวศศิธร  เขียวคลี่  ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ธุกิจ ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.บ.
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 087-1529069   บรรจุทำงาน 17 พ.ค. 64
6 นายวัฒนกร 
ไชยพล ครูผู้ช่วย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
095-1419528   บรรจุทำงาน 17 พ.ค. 64
7 นายอัครวิชถ์ วูวงศ์ ครูผู้ช่วย ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ. ช่างไฟฟ้ากำลัง 088-7846526
บรรจุทำงาน 17 พ.ค. 65
8 นางสาวศิรประภา แสนเสนาะ
ครูผู้ช่วย สามัญฯ (ภาษาอังกฤษ) ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 062-0637690   บรรจุทำงาน 17 พ.ค. 65
9 นายรังสรรค์         บังควร ครูผู้ช่วย ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี วิศกรรมไฟฟ้า ค.อ.บ. ช่างไฟฟ้ากำลัง 098-9397058   บรรจุทำงาน 18 ก.ค. 65
10 นางสาวรุ่งรัตตี
เสงี่ยมชื่น
ครูผู้ช่วย การบัญชี
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
บช.บ
บัญชี
088-2553851
บรรจุทำงาน 18 ก.ค. 65
11 นายอุกฤษ สิทธิสมบูรณ์ ครูผู้ช่วย การโรงแรม ปริญญาตรี ธุรกิจโรงแรม ศศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 065-0033185 บรรจุทำงาน 18 ก.ค. 65
12 นางสาวนุชดารัตน์ อาตมชาติ ครูผู้ช่วย การบัญชี ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต บช.บ บัญชี 098-6725802 บรรจุทำงาน 29 ส.ค. 65
13 นางสาวอัจฉราพันธ์ ไชยเทพา ครูผู้ช่วย คอมพิวเตอร์ธุกิจ ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต   ค.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษา 091-0203036 บรรจุทำงาน   3 ต.ค. 65
14 นายชญานนท์ บุญทองใหม่ ครูผู้ช่วย สามัญฯ (คณิตศาสตร์) ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต   ค.บ. คณิตศาสตร์ 095-8979158 บรรจุทำงาน   3 ต.ค. 65
กลุ่มพนักงานราชการครู                  
1 นายนิยม รักยิ่ง พนักงานราชการครู ช่างยนต์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. เครื่องกล 086-5768786 niyom.ruk@thaimail.com บรรจุทำงานพ.ราชการครู 1 ต.ค.51
          ปริญญาโท คุรุศาสตร์มหาบัณฑิต คม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
2 นายนภดล      ชัยนราทิพย์พร พนักงานราชการครู ไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 081-1980863 noppadonmm@hotmail.co.th บรรจุทำงานพ.ราชการครู 1 ต.ค.51
3 นายชัยพร ไม้แก้ว พนักงานราชการครู ช่างยนต์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล 083-9992599 mingchaiya@hotmail.com บรรจุทำงานพ.ราชการครู 1 ต.ค.51
          ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต ศษ.ม. การบริหารการศึกษา      
4 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม พนักงานราชการครู คอมพิวเตอร์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 089-8558301 techaphu_pongjam@hotmail.com บรรจุทำงานพ.ราชการครู  8 พ.ย. 54
5 นายอำนาจ
ทับทิมแดง พนักงานราชการครู สามัญฯ (พละฯ) ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต ศษ.บ. พลศึกษา 081-1993787 i_hoyna@hotmail.com บรรจุทำงาน  18 พ.ค. 53
6  นายวิสิทธิศักดิ์  เวชภัณฑ์  พนักงานราชการครู  เทคนิคพื้นฐาน ปริญญาตรี อุตสหกรรมศาสตรบัณฑิต อศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบแม่พิมพ์ 096-3796363   บรรจุทำงานพ.ราชการครู 1 ต.ค. 59
7 นางสาวจิรวรรณ
ก้อนเมฆ
พนักงานราชการครู สามัญฯ (สังคม)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต
ค.บ.
สังคมศึกษา
091-4458753
บรรจุทำงานพ.ราชการครู 17 พ.ค. 65
 
ข้อมูลครูอัตราจ้าง

ที่ ชื่อ - นามสุกล ตำแหน่ง สาขา/แผนกวิชา วุฒิการศึกษา มือถือ อีเมล์ หมายเหตุ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว:  สายครูผู้สอน                  
1 นายรณชัย ทอดสนิท ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสหากรรมบัณฑิต คอ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 082-2949301 love_tonbio@hotmail.com บรรจุทำงาน   1 ส.ค. 56
2 นายธนพล ชูชื่น ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีเครื่องกล)  098-2530321   บรรจุทำงาน 25 พ.ค.  58
3 นายพร้อมพงษ์ บึงอ้อ  ครูอัตราจ้าง ช่างยนต์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 081-1545582   บรรจุทำงาน 1 พ.ค.60
4 นายเทพสุริยะ อรุณแสนไชยา ครูอัตราจ้าง สามัญฯ (สังคม) ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สศ.บ. การพัฒนาชุมชน
082-2546540   บรรจุทำงาน 19 พ.ย.61
5 นางสาววาสนา    ห่อจันทร์ ครูอัตราจ้าง อิเล็กทรอนิกส์ ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ 088-5831892 บรรจุทำงาน 23 ธ.ค. 63
6 นางสาวดรุณี จุลเจิม ครูอัตราจ้าง สามัญฯ (โรงแรม) ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต สศ.บ. อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 080-5766351 บรรจุทำงาน 11 พ.ค. 64
7 นายภัทรพล จูจันทร์ ครูอัตราจ้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คอ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า 088-0680497 บรรจุทำงาน 11 พ.ค. 64
8 นางสาวฐิติรัตน์ มุ่งหมาย ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ธูรกิจ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 085-7888283 บรรจุทำงาน 17 พ.ย. 63

ข้อมูลเจ้าหน้าที่

ที่ ชื่อ - นามสุกล ตำแหน่ง สาขา/แผนกวิชา วุฒิการศึกษา มือถือ อีเมล์ หมายเหตุ
วุฒิการศึกษา สาขาวิชา
กลุ่มลูกจ้างชั่วคราว:  สายสนับสนุน                  
เจ้าหน้าที่ธุรการ                    
1 นางสาวโสภา โพธิ์สง่า เจ้าหน้าที่งานบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหารทรัพยากร ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 086-0557088   Pranvicl@hotmail.com บรรจุทำงาน   19 พ.ค. 46
2 นันท์นภัส กลิ่นชื่น เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ ปริญญาตรี ปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต รศ.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 084-7292452    kaikim@windowslive.com บรรจุทำงาน   13 ต.ค. 46
3 นางสาวอมรรัตน์ อุทัยฉายแสง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี 083-7117372    pooy0609@windowslive.com บรรจุทำงาน    2 ธ.ค. 51
4 นายวัชรพล ภันทิลา เจ้าหน้าที่งานกิจกรรม ฝ่ายวางแผนฯ ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. การจัดการทั่วไป 089-6163120    g.gam.game@hotmail.com บรรจุทำงาน   24 ส.ค. 52
5 นางราตรี เครือเมฆ เจ้าหน้าที่งานการเงิน ฝ่ายบริหารทรัพยากร ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต ศศ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 082-2463451    p_glm@hotmail.com บรรจุทำงาน   10 พ.ค. 56
6 นางสาวอุบลวรรณ เกิดลาภ เจ้าหน้าที่งานแนะแนวฯ /งานอาคารฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  -  092-5530057 noobum_naka55@hotmail.com บรรจุทำงาน   1 พ.ย. 56
7 นางสาววาสนา สิชฌนันทน์ เจ้าหน้าที่งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การโรงแรม 062-3399243   บรรจุทำงาน  2 มี.ค.61
8 นางสาวปาณิสรา กลิ่นชื่น เจ้าหน้าที่งานโครงการพิเศษฯ ฝ่ายพัฒนากิจการฯ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี 092-7272837 บรรจุทำงาน 1 พ.ย. 62
9 นางสาวเบญจวรรณ เหล็กศิริ เจ้าหน้าที่งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ ปริญญาตรี เทคโนโลยีบัณฑิต ทล.บ. การบัญชี 094-6648861 บรรจุทำงาน 17 พ.ย. 63
10 นางสาวนันทวัน จ้อยสองสี เจ้าหน้าที่งานประกันฯ ฝ่ายวางแผนฯ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี 088-9900782 บรรจุทำงาน 17 พ.ย. 63
11 นางสาวเบญจมาศ   ไหลฤทธิ์ เจ้าหน้าที่งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต บธ.บ. การบัญชี 080-8431236 บรรจุทำงาน 17 พ.ค  65
12 นางสาวชุติมา ขุนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่งานวางแผนฯ ฝ่ายวางแผนฯ ปวส. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. การบัญชี 062-1691404 บรรจุทำงาน 17 พ.ค  65
พนักงานขับรถ                      
1 นายมานะ มีถาวร พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3  -  083-3910345   บรรจุทำงาน   1  พ.ค. 54
2 นายเกียรติศักดิ์ เดชาคำคงเกลี้ยง พนักงานขับรถ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6 - 095-3163042 บรรจุทำงาน   15 ส.ค. 58
ยามรักษาการณ์                      
1 นายสุเทพ ใจทน ยามรักษาการณ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  -  081-0162816   บรรจุทำงาน   1  ต.ค. 55
2 นายอนุวัฒน์ เสมาทอง ยามรักษาการณ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ป.6 ประถมศึกษาตอนปลาย ป.6  -  090-9501205   บรรจุทำงาน   1  พ.ค. 65
3 นายยศรันดร์     เต็มเปี่ยม ยามรักษาการณ์ ฝ่ายบริหารทรัพยากร ป.6 ประถมศึกษาตอนปลาย ป.6  - 090-4422796   บรรจุทำงาน   11 ธ.ค. 61
ยามรักษาการณ์                      
1 นายฤทธิไกร แย้มศรวล นักการภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  -  089-2154920   บรรจุทำงาน 19 ต.ค. 56
2 นางสมสุข เพชรนิล นักการภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.6 มัธยมศึกษาตอนปลาย ม.6  -  086-7906138   บรรจุทำงาน 3 ม.ค. 43
3 นางณีรนุช สุขขัง นักการภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3  -  080-4225686   บรรจุทำงาน 1 ต.ค. 50
4 นายเกียรติศักดิ์ สนธิ นักการภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3  -  084-2370369   บรรจุทำงาน 15 ส.ค. 58
5 นายชำนาญ กลิ่นชื่น นักการภารโรง ฝ่ายบริหารทรัพยากร ม.3 มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3  -  090-7892539   บรรจุทำงาน  2 พ.ย. 63
 
** ( ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 )

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.866215 sec.