pran-icec


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564


ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ผู้จัดทำสื่อ ระดับชั้น ชื่อวิชา ไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อ นามสกุล ปวช. ปวส.
แผนกการบัญชี
1 นางวรรณา พ่วงเจริญ
ปวส.1


PowerPoint วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  
คลิกที่นี่
2 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ ปวช.2PowerPoint วิชาการบัญชีต้นทุนเบื้องต้น
คลิกที่นี่
3 นางสาวกัญญา ศรีติ้ง
ปวส.1

PowerPoint วิชาการบัญชีภาษีอากร 
คลิกที่นี่
4 นางสาวธนพร ทองทวี

ปวส.1

PowerPoint วิชาหลักการจัดการ  
คลิกที่นี่
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม
ปวส.1

VDO ช่วยสอน วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
คลิกที่นี่

2 นางสาวสิรี โชคดีมีวาสนา ปวช.1
PowerPoint วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ
คลิกที่นี่
3 นายพัฒนพล เผ่าสำราญ ปวช.1
VDO ช่วยสอน วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น
คลิกที่นี่
4 นายภูริเดช กฤษดาธานนท์ ปวช.2 PowerPoint วิชาโปรแกรมกราฟิก   คลิกที่นี่
แผนกสามัญสัมพันธ์
1 นางอาซีซะ มรรคาเขต ปวช.1
เอกสารประกอบการสอน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 
เอกสารจัดเก็บที่งานสื่อการเรียนการสอน
2 นางกัญญา วิรัชกุล

 

VDO ช่วยสอน  วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม คลิกที่นี่
3 นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ ปวช.2
ปวช.3 PowerPoint วิชาการเขียนในงานอาชีพ   
คลิกที่นี่
4 นายอำนาจ ทับทิมแดง ปวช.1
PowerPoint วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

5 นางสาวนิชาพร ตุ่มอ่อน ปวช.2
PowerPoint วิชาอาเซียนศึกษา
คลิกที่นี่
6 นางสาวเกตน์นิภา แดงเลือด ปวช.1 สื่อจากมือโดยการจำสูตรตรีโกณมิติ วิชาาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2  เอกสารจัดเก็บที่งานสื่อการเรียนการสอน

แผนกไฟฟ้ากำลัง
1 นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ ปวช.1 PowerPoint วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า 
คลิกที่นี่
2 นายนภดล ชัยนราทิพย์พร ปวช.2


PowerPoint วิชาระบบนิวแมติกฯ
คลิกที่นี่
3 นางสาวพิมพ์วิสา พรหมพรรณ ปวช.1 วิชาเครื่องทำความเย็น คลิกที่นี่
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น ปวช.1
VDO ช่วยสอน วิชางานฝีมือ 1
คลิกที่นี่
2 นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์ ปวช.1
PowerPoint วิชาเครื่องมือกลเบื้องต้น
คลิกที่นี่
แผนกช่างยนต์
1 นายสายชล พิณพรม ปวช.1


PowerPoint วิชางานเครื่องยนต์เบื้องต้น
คลิกที่นี่
2 นายนิยม รักยิ่ง ปวช.2
ชุดฝึกเครื่องล่างรถยนต์ดีเซล

3 นายชัยพร ไม้แก้ว ปวช.2
VDO ช่วยสอน วิชาเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  
คลิกที่นี่
4 นายรณชัย ทอดสนิท - - - ขาดส่ง - -
5 นายธนพล ชูชื่น ปวช.1 VDO ประกอบการสอน วิชางานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน   *
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
1 นายสุริยา กันภัย ปวช.2
PowerPoint วิชาเครื่องรับโทรทัศน์
คลิกที่นี่
2 นายพรสวรรค์
ดาวัน PowerPoint เรื่องการใช้งานโปรแกรม PIC 'C' คลิกที่นี่
3 นายสมบัติ รักยิ่ง ปวช.1 PowerPoint วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร  คลิกที่นี่

** บางไฟล์งานมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถโหลดได้  ติดต่อขอดู CD ได้ที่งานสื่อการเรียนการสอนค่ะ **


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.582382 sec.