pran-icec


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564


ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ผู้จัดทำสื่อ ระดับชั้น ชื่อวิชา ไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อ นามสกุล ปวช. ปวส.
แผนกการบัญชี
1 นางวรรณา พ่วงเจริญ
ปวส.1


PowerPoint วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1  
คลิกที่นี่
2 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ ปวช.2PowerPoint วิชาการบัญชีสำหรับการซื้อขายสินค้า  
คลิกที่นี่
3 นางสาวกัญญา ศรีติ้ง ปวช.1


PowerPoint วิชาการบัญชีเบื้องต้น 
คลิกที่นี่
4 นางสาวธนพร ทองทวี

ปวส.1

PowerPoint วิชาการบัญชีชั้นสูง 1  
คลิกที่นี่
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม ปวช.2


VDO ช่วยสอน วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์  
คลิกที่นี่

2 นางสาวสิรี โชคดีมีวาสนา ปวช.1
PowerPoint วิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา
คลิกที่นี่
3 นายพัฒนพล เผ่าสำราญ ปวช.1
PowerPoint วิชาการเป็นผู้ประกอบการ
คลิกที่นี่
แผนกสามัญสัมพันธ์
1 นางอาซีซะ มรรคาเขต

ปวส.1

ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง  
ชุดที่ 1 
ชุดที่ 2  
2 นางกัญญา วิรัชกุล

ปวส.1

PowerPoint วิชาเศรษฐกิจพอเพียง   คลิกที่นี่
3 นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ ปวช.1


PDF วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
คลิกที่นี่
4 นายอำนาจ ทับทิมแดง

ปวส.

PowerPoint วิชาชีวิตกับสังคมไทย
คลิกที่นี่
5 นางสาวนิชาพร ตุ่มอ่อน ปวช.2
PowerPoint วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 
คลิกที่นี่
6 นางสาวเกตน์นิภา แดงเลือด ปวช.2 E-learning วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม ปวช.2 เอกสารจัดเก็บที่งานสื่อ

แผนกไฟฟ้ากำลัง
1 นายรุหาญ ธัญทนุธรรม ปวช.1 PowerPoint วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง  
คลิกที่นี่
2 นายนภดล ชัยนราทิพย์พร
ปวส.1

PowerPoint วิชาการติดตั้งไฟฟ้า 1  
คลิกที่นี่
3 นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ
ปวส.1


PowerPoint วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
คลิกที่นี่

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น ปวช.1
PowerPoint เรื่องเครื่องมือกลเบื้องต้น
-
2 นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์ ปวช.1
PowerPoint วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
-
แผนกช่างยนต์
1 นายสายชล พิณพรม ปวช.1


PowerPoint วิชางานเครื่องยนต์เล็ก 
คลิกที่นี่
2 นายนิยม รักยิ่ง ปวช.2
PowerPoint วิชางานเครื่องยนต์ดีเซล
คลิกที่นี่
3 นายชัยพร ไม้แก้ว ปวช.1
VDO ช่วยสอน วิชางานจักรยานยนต์ 
*
4 นายรณชัย ทอดสนิท ปวช.2 PowerPoint วิชาแก๊สรถยนต์  คลิกที่นี่
5 นายธนพล ชูชื่น ปวช.2
ปวช.3
VDO ประกอบการสอน วิชางานจักรยานยนต์และเครื่องยนต์เล็ก   *
แผนกอิเล็กทรอนิกส์
1 นายสุริยา กันภัย ปวช.1
PowerPoint วิชาโทรคมนาคมเบื้องต้น
คลิกที่นี่
2 นายสมบัติ รักยิ่ง ปวช.2 PowerPoint วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น คลิกที่นี่

** บางไฟล์งานมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถโหลดได้  ติดต่อขอดู CD ได้ที่งานสื่อการเรียนการสอนค่ะ **


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.513739 sec.