pran-icec


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563


ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ผู้จัดทำสื่อ ระดับชั้น ชื่อวิชา ไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อ นามสกุล ปวช. ปวส.
แผนกการบัญชี
1 นางวรรณา พ่วงเจริญ ปวช.2
PowerPoint เรื่องรายการปรับปรุงของกิจการอุตสาหกรรม
คลิกที่นี่
2 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ ปวช.3


PowerPoint เรื่องห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
คลิกที่นี่
3 นางสาวกัญญา ศรีติ้ง ปวช.1


PowerPoint เรื่องห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ
คลิกที่นี่
4 นางสาวธนพร ทองทวี

ปวส.2


PowerPoint เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
คลิกที่นี่
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม ปวส.1


E-learning เรื่องการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
คลิกที่นี่

2 นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์

ปวส.1


PowerPoint เรื่องการใช้โปรแกรมภาษาซี
คลิกที่นี่
3 นางสาวสิรี โชคดีมีวาสนา ปวช.1
PowerPoint เรื่องการสร้างตารางและสมการคณิตศาสตร์
คลิกที่นี่
4 นายพัฒนพล เผ่าสำราญ ปวช.1
PowerPoint เรื่องคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
คลิกที่นี่
แผนกสามัญสัมพันธ์
1 นางอาซีซะ มรรคาเขต ปวช.1
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องพันธะโคเลนซ์ (Covalent bond)
คลิกที่นี่
2 นางกัญญา วิรัชกุล

ปวส.

PowerPoint เรื่องห้องสมุดกับการเรียนรู้สารสนเทศ คลิกที่นี่
3 นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ ปวช.1


PowerPoint เรื่องภาษาไทยพื้นฐาน
คลิกที่นี่
4 นายอำนาจ ทับทิมแดง ปวช.
PowerPoint เรื่องมนุษย์สัมพันธ์ในการทำงาน
คลิกที่นี่
5 นางสาวนิชาพร ตุ่มอ่อน ปวช.1
PowerPoint เรื่องภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
คลิกที่นี่
6 นางสุภาพ เถื่อนเมือง ปวช.1 PowerPoint เรื่องสถิติเบื้องต้น คลิกที่นี่

แผนกไฟฟ้ากำลัง
1 นายรุหาญ ธัญทนุธรรม

คลิกที่นี่
2 นายนภดล ชัยนราทิพย์พร ปวช.3


PowerPoint เรื่องโรงต้นกำลังไฟฟ้า
คลิกที่นี่
3 นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ ปวช.2


PowerPoint เรื่องคอมเพรสเซอร์
คลิกที่นี่

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น ปวช.1
PowerPoint เรื่องเครื่องมือกลเบื้องต้น
คลิกที่นี่
2 นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์ ปวช.1
PowerPoint เรื่องความรู้พื้นฐานในงานเชื่อมไฟฟ้า
คลิกที่นี่
แผนกช่างยนต์
1 นายสายชล พิณพรม ปวช.3


PowerPoint เรื่องงานระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์
คลิกที่นี่
2 นายนิยม รักยิ่ง ปวช.
ชุดสาธิตการทำงานระบบนิวแมติกส์
คลิกที่นี่
3 นายชัยพร ไม้แก้ว ปวช.1
PowerPoint เรื่องเครื่องแก๊สโซลีน
คลิกที่นี่
4 นายรณชัย ทอดสนิท ปวช.1 PowerPoint เรื่องงานวัดละเอียดช่างยนต์ คลิกที่นี่

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
1 นายสุริยา กันภัย ปวช.2
PowerPoint เรื่องระบบโทรทัศน์ยุคจอ LCD
คลิกที่นี่

** บางไฟล์งานมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถโหลดได้  ติดต่อขอดู CD ได้ที่งานสื่อการเรียนการสอนค่ะ **


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.498756 sec.