pran-icec


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563


ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ผู้จัดทำสื่อ ระดับชั้น ชื่อวิชา ไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อ นามสกุล ปวช. ปวส.
แผนกการบัญชี
1 นางวรรณา พ่วงเจริญ 2 การบัญชีตั๋วเงิน คลิกที่นี่
2 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ 1 การบัญชีต้นทุน คลิกที่นี่
3 นางสาวกัญญา ศรีติ้ง 1 หลักเศรษฐศาสตร์ คลิกที่นี่
4 นางสาวธนพร ทองทวี 2 การบัญชีสินค้าและระบบบัญชีเดี่ยว คลิกที่นี่
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม 1 การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป คลิกที่นี่
1 การเขียนโปรแกรมภาษาซี คลิกที่นี่
2 นางสาวประภาศรี ตระกูลสุขทรัพย์ 2 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ คลิกที่นี่
3 นางสาวสิรี โชคดีมีวาสนา 1 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คลิกที่นี่
4 นายพัฒนพล เผ่าสำราญ 1 เครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่
แผนกสามัญสัมพันธ์
1 นางอาซีซะ มรรคาเขต 2
วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาช่างอุตสาหกรรม คลิกที่นี่
2 นางกัญญา วิรัชกุล คลิกที่นี่
3 นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ 1 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย คลิกที่นี่
4 นายอำนาจ ทับทิมแดง 1 เพศวิถีศึกษา คลิกที่นี่
5 นางสาวนิชาพร ตุ่มอ่อน 1 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 คลิกที่นี่
6 นายพิสุทธิ์ แก้วแจ่มใส คลิกที่นี่

แผนกไฟฟ้ากำลัง
1 นายรุหาญ ธัญทนุธรรม คลิกที่นี่
2 นายนภดล ชัยนราทิพย์พร 1 การติดตั้งไฟฟ้า 1 คลิกที่นี่
3 นายสุรศักดิ์ ไทรไกรกระ 2 การส่งและจ่ายไฟฟ้า คลิกที่นี่

แผนกเทคนิคพื้นฐาน
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น 1 งานเครื่องมือเบื้องต้น คลิกที่นี่
2 นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์ 1 เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น คลิกที่นี่
แผนกช่างยนต์
1 นายสายชล พิณพรม 2 งานไฟฟ้ารถยนต์ คลิกที่นี่
2 นายนิยม รักยิ่ง / งานเครื่องยนต์เบื้องต้น คลิกที่นี่
3 นายชัยพร ไม้แก้ว 1 งานจักรยานยนต์ คลิกที่นี่
4 นายรณชัย ทอดสนิท คลิกที่นี่

แผนกอิเล็กทรอนิกส์
1 นายสุริยา กันภัย 1 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คลิกที่นี่


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019349 sec.