pran-icec


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565


ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ผู้จัดทำสื่อ ระดับชั้น ชื่อวิชา ไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อ นามสกุล ปวช. ปวส.
1. แผนกวิชาการบัญชี
1 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ

ปวส.1


วิชาต้นทุน 2
คลิ๊กที่นี่
2 นางวรรณา พ่วงเจริญ
ปวส.1


วิชาการบัญชีชั้นกลาง 2
คลิ๊กที่นี่ *
3 นางสาวกัญญา ศรีติ้ง ปวช.1วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2
คลิ๊กที่นี่
4 นางสาวนพรัตน์อรุณสุวรรณ

ปวส.1


วิชาภาษีอากร
คลิ๊กที่นี่
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม
ปวส.1


วิชา Database Management System
คลิ๊กที่นี่ *
2 นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์ ปวช.2วิชา Computer Programming
คลิ๊กที่นี่
3 นางสาวสิรี โชคดีมีวาสนา ปวช.1วิชาโปรแกรมประมวลผลคำ
คลิ๊กที่นี่
4 นายพัฒนพล เผ่าสำราญ

ปวส.1


วิชาหลักการตลาด
คลิ๊กที่นี่ *
5 นายภูริเดช กฤษดาธานนท์ ปวช.2วิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 
คลิ๊กที่นี่
3. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1 นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ ปวช.1
วิชาภาษไทยพื้นฐาน
คลิ๊กที่นี่
2 นางกัญญา วิรัชกุล
ปวส.1


วิชามนุษย์สัมพันธ์กับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กที่นี่ *
3 นางเชอลักษ์ ธนะบุญปวง- -
4 นางสาวอุทัยทิพย์
กับปิยะ
ปวช.1วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
คลิ๊กที่นี่
5 นายอำนาจ ทับทิมแดง ปวช.2 วิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คลิ๊กที่นี่
6 นางสาวเกตน์นิภา แดงเลือด ปวช.2 วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอุตสาหกรรม 2  คลิ๊กที่นี่
7 นางสาวกัญญาณัฐนิลหริ่ง
ปวช.1
ปวช.2
วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2
คลิ๊กที่นี่
8 นางสาวจิรวรรณก้อนเมฆ
ปวช.1วิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
คลิ๊กที่นี่

4. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1 นายราชัน ทองคำ ปวช.2 วิชาเครื่องทำความเย็น คลิ๊กที่นี่
2 นายนภดลชัยนราทิพย์พร


ปวช.2วิชางานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น
คลิ๊กที่นี่
3 นางสาวพิมพ์วิสา พรหมพรรณวิชาเทคนิคการจัดการพลังงาน
คลิ๊กที่นี่
4 นายธีรเดช สถิตย์สาคร ปวช.1


วิชาเครื่องวัดไฟฟ้า
คลิ๊กที่นี่
5 นายสรธร สุขประเสริฐ ปวช.1 วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ คลิ๊กที่นี่
5. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น-
-
2 นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์ ปวช.1วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
คลิ๊กที่นี่
6. แผนกวิชาช่างยนต์
1 นายสายชล พิณพรม-
-
2 นายนิยม รักยิ่งวิชางานเครื่องล่างรถยนต์
คลิ๊กที่นี่
3 นายชัยพร ไม้แก้ว ปวช.2วิชาพลังงานทดแทน
คลิ๊กที่นี่
4 นายรณชัย ทอดสนิท
- -
5 นายธนพล ชูชื่น ปวช.1
วิชาซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน
คลิ๊กที่นี่ *
7. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1 นายสุริยา กันภัย ปวช.2วิชาอินเตอร์เน็ตเบื้องต้น 
คลิ๊กที่นี่
2 นายพรสวรรค์
ดาวัน ปวส.1 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
คลิ๊กที่นี่
3 นายสมบัติ รักยิ่ง ปวช.1วิชาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร
คลิ๊กที่นี่
8. แผนกวิชาการโรงแรม
1 นางสาวศิรดา ดาราโอภาส ปวส.1


วิชา Operations in the tourism
คลิ๊กที่นี่

** บางไฟล์งานมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถโหลดได้  ติดต่อขอดู CD ได้ที่งานสื่อการเรียนการสอนค่ะ **


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.580855 sec.