pran-icec


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565


ลำดับที่ ชื่ออาจารย์ผู้จัดทำสื่อ ระดับชั้น ชื่อวิชา ไฟล์ดาวน์โหลด
ชื่อ นามสกุล ปวช. ปวส.
1. แผนกวิชาการบัญชี
1 นางสาวนิตยา ร่วมชาติ ปวช.2วิชาการบัญชีสำหรับการซื้อขายสินค้า คลิ๊กที่นี่
2 นางวรรณา พ่วงเจริญ ปวช.2
วิชาการบัญชีตั๋วเงิน
คลิ๊กที่นี่
3 นางสาวกัญญา ศรีติ้ง ปวช.1วิชาการบัญชีเบื้องต้น
คลิ๊กที่นี่
4 นางสาวนพรัตน์อรุณสุวรรณ
ปวช.3
วิชาภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี
คลิ๊กที่นี่
2. แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1 นายเตชะภู พงษ์แจ่ม ปวช.2วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์
คลิ๊กที่นี่
2 นายวีรธรรม เทศประสิทธิ์ ปวช.3


วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
คลิ๊กที่นี่
3 นางสาวสิรี โชคดีมีวาสนา ปวช.1
วิชาการขายเบื้องต้น
คลิ๊กที่นี่
4 นายพัฒนพล เผ่าสำราญ
- -
5 นายภูริเดช กฤษดาธานนท์ ปวช.2
วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
คลิ๊กที่นี่
3. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1 นางสาวศิริวรรณ ศิริสวัสดิ์ ปวช.3 วิชาการเขียนในงานอาชีพ คลิ๊กที่นี่
2 นางกัญญา วิรัชกุล ปวส.1

 

วิชาเศรษฐกิจพอเพียง
คลิ๊กที่นี่
3 นางเชอลักษ์ ธนะบุญปวง ปวช.1
เรื่องพันธะโควาเลนต์
คลิ๊กที่นี่
3 นายอำนาจ ทับทิมแดง ปวช.1วิชาเพศวิถีศึกษา
คลิ๊กที่นี่
4 นางสาวนิชาพร ตุ่มอ่อน ปวช.1วิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1
คลิ๊กที่นี่
5 นางสาวเกตน์นิภา แดงเลือด ปวช.2
เรื่องการใช้ลูกบาศก์รูบิคลับสมองและลูกบาศก์รูบิค
คลิ๊กที่นี่

4. แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
1 นายนภดลชัยนราทิพย์พร


ปวช.1
วิชากฎและมาตรฐานทางไฟฟ้า
คลิ๊กที่นี่
2 นายราชัน


ทองคำ

ปวช.3
วิชาโครงการ
คลิ๊กที่นี่
3 นางสาวพิมพ์วิสา พรหมพรรณ ปวช.1วิชาวงจรไฟฟ้ากระแสตรง
คลิ๊กที่นี่
4 นายธีรเดช สถิตย์สาคร ปวส.1 วิชาวงจรไฟฟ้า คลิ๊กที่นี่
5. แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
1 นายอัครชัย ขวัญชื้น ปวช.1
วิชางานเครื่องมือกลเบื้องต้น
คลิ๊กที่นี่
2 นายวิสิทธิศักดิ์ เวชภัณฑ์ ปวช.1
วิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
คลิ๊กที่นี่
6. แผนกวิชาช่างยนต์
1 นายสายชล พิณพรม ปวช.1
วิชางานเครื่องยนต์เล็ก
คลิ๊กที่นี่
2 นายนิยม รักยิ่ง- -
3 นายชัยพร ไม้แก้ว ปวช.2
วิชาเชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น
คลิ๊กที่นี่
4 นายรณชัย ทอดสนิท
- -
5 นายธนพล ชูชื่น ปวช.1
วิชาซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
คลิ๊กที่นี่
7. แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
1 นายสุริยา กันภัย

ปวส.2


วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คลิ๊กที่นี่
2 นายพรสวรรค์
ดาวัน - -
3 นายสมบัติ รักยิ่ง ปวช.1 วิชาเครื่องวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊กที่นี่
8. แผนกวิชาการโรงแรม
1 นางสาวศิรดา ดาราโอภาส ปวส.1 วิชา Hotel Front Office Management คลิ๊กที่นี่

** บางไฟล์งานมีขนาดใหญ่ จึงทำให้ไม่สามารถโหลดได้  ติดต่อขอดู CD ได้ที่งานสื่อการเรียนการสอนค่ะ **


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.582218 sec.