PranICEC


เอกสารโครงการ (ชมรมวิชาชีพ)
1.  เอกสารโครงการ
1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ
1.2  แบบโครงการ

2.  เอกสารการประชุม
2.1  บันทึกขอเชิญประชุม
2.2  แบบบันทึกการประชุม
2.3  แบบลงชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

3.  คำสั่ง
3.1  คำสั่งวิทยาลัยฯ
3.2  คำสั่ง อวท.

4.  เล่มโครงการ
4.1  แบบบันทึกส่งเล่มโครงการ
4.2  กำหนดการ
4.3  แบบสอบถาม
4.4  แบบลงทะเบียน (ใบเซ็นชื่อ)
4.5  แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4.6  แบบบันทึกรายงานผลชมรมวิชาชีพ
4.7  ปกหน้า
4.8  ปกหลัง
4.9  แบบคั้นหน้าเล่มโครงการ 

5.  แบบขออนุมัติใช้เงิน อวท.20
    5.1 อวท.20 

6.  บันทึกข้อความขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ
        6.1 แบบบันทึกข้อความ

PRANICEC-KM © 2013


Generated 0.017407 sec.