pran-icec


เอกสารโครงการ อวท./ชมรมวิชาชีพ/ชมรมอิสระ
การวางแผนงาน
1. แผนงานโครงการ
1.1 บันทักข้อความอนุมัติโครงการ
1.2 โครงการ

2. คำสั่งมอบหมายหน้าที่
2.1 คำสั่งวิทยาลัยฯ
2.2 ประกาศขององค์การฯ (แบบ อวท.31)

3. เอกสารประกอบการประชุม
3.1 บันทึกข้อความขอจัดประชุม-ขอเชิญประชุม
3.1 วาระการประชุม
3.3 บันทึกการประชุม
3.4 รายงานการประชุม
3.5 แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม

การดำเนินงาน
1. การประชาสัมพันธ์
1.1 บันทึกข้อความขอประชาสัมพันธ์
1.2 แบบฟอร์มภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์

2. กำหนดการจัดกิจกรรม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.1 แบบกำหนดการ
2.2 เกณฑ์ กติกา ตาราง (แข่งขัน ประกวด แสดง)
2.3 คำกล่าวรายงานและกล่าวเปิด (อบรม)
2.4 ตารางการฝึกอบรม (อบรม)
2.5 หนังสือขอบคุณวิทยากร (อบรม)
2.6 หนังสือชิญวิทยากร (อบรม)

3
. การจัดกิจกรรม
3.1 ภาพขั้นตอนการจัดกิจกรรม(กรณีมีพิธีเปิด)
3.2 ภาพขั้นตอนการจัดกิจกรรม(กรณีไม่มีพิธีเปิด)

4. สมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม
4.1 แบบลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
4.2 สรุปจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรม

5. งบประมาณ
5.1 แบบขออนุมัติใช้เงิน (อวท. 20)
5.2 บัญชีรายรับ – รายจ่าย (อวท. 21)
5.3 ทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินกิจกรรม (อวท. 22)
5.4 สรุปรายงานฐานะทางการเงินขององค์การ (อวท. 23)

การประเมินผล
1. เครื่องมีอประเมิน
1.1 เครื่องมือประเมิน (แบบสอบถาม)
1.2 แบบสรุปเครื่องมือประเมิน (แบบสอบถาม)
1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล

2. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม
2.1 บันทึกข้อความส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม
2.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมชมรมวิชาชีพ

สผ โครงการ
1. แบบบันทึกข้อความ สผ
2. แบบประมาณค่าใช้จ่าย สผ

ปกโครงการ

1. ปกหน้า แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนดีและมีความสุข
2. ปกหน้า แผนพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนเก่งและมีความสุข

แบบคั่นหน้า
1. แบบคั่นหน้าหัวข้อโครงการ

รูปโครงงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2566Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019327 sec.