PranICEC


งานสื่อการเรียนการสอน

1. แบบฟอร์มเสนอนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน 
    คลิกดาวน์โหลดที่นี่    แบบฟอร์มเสนอ   

2. บันทึกข้อความ เสนอนวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน 
    คลิกดาวน์โหลดที่นี่   บันทึกข้อความ 1-2558  

3. ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2557

4. ข้อมูลการผลิตสื่อประกอบการเรียน   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557     คลิกดาวน์โหลดที่นี่

    ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2557

5. ข้อมูลการผลิตสื่อประกอบการเรียน   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558     คลิกดาวน์โหลดที่นี่

    ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558

6. ข้อมูลการผลิตสื่อประกอบการเรียน   ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558     คลิกดาวน์โหลดที่นี่     

    ตัวอย่าง สื่อการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

7. ข้อมูลการผลิตสื่อประกอบการเรียน   ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559     คลิกดาวน์โหลดที่นี่  

PRANICEC-KM © 2013


Generated 0.017928 sec.