PranICEC


อาคารสถานที่

ลำดับ

ปี พ.ศ.

ชื่ออาคาร

1

2540

อาคารเรียน 3 ชั้น (อาคาร 1)

2

2540

อาคารเรียนปฏิบัติการ 3 ชั้น (อาคาร 2)

3

2542

โรงอาหารเอนกประสงค์

4

2542

ห้องน้ำ

5

2547

บ้านพักครู

6

2550

ป้อมยาม

7

2555

อาคารเรียน 4 ชั้น (อาคาร 3)

8

2556

สนามฟุตซอล

 


PRANICEC-KM © 2013


Generated 0.018016 sec.