PranICEC


หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
         
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม   ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์   1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง   2. สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขางานติดตั้งไฟฟ้า
  สาขางานอิเล็กทรอนิกส์  

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม   ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี   1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี 
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


PRANICEC-KM © 2013


Generated 0.017922 sec.