pran-icec


งานวัดผล
สามารถคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ได้ตามหัวข้อ ดังนี้

1. คำร้องขอสอบแก้ตัว 0 มส สอบทดแทน    
2. คำร้องตรวจสอบผลการเรียน    
3. บันทึกข้อความรายงานผลสอบมาตรฐานวิชาชีพ    
4. แบบคำร้องขอสอบแก้ตัว    
5. บันทึกแจ้งผลการสอบ 0  มส    
6. แบบสำรวจรายชือ่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค    
7. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อนักเรียนนักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถึง  80  เปอร์เซ็นต์    
8. แบบสมุดบันทึกผลการเรียน    
9. แบบฟอร์มขอผ่อนผัน (นักศึกษาเทียบโอน)   
10. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  
11. คำชี้แจงสำหรับครูผู้สอน ด้านการจัดการเรียนการสอนประจำปี 2557  
12. ปฏิทินการปฏิบัติงานวัดผลและประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557  
13. การพัฒนาระบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียน  

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2017


Generated 0.017916 sec.