pran-icec


แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูเตชะภู  พงษ์แจ่ม

ใบงาน
วิชาการเขียนโปรแกรมภาษาซี
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
ใบงานที่ 3
ใบงานที่ 4
วิชาเทคโลโลยีอินเทอร์เน็ต

วิชาระบบฐานข้อมูล
ใบงานที่ 1
ใบงานที่ 2
วิชาการใช้โปรแกรมเพื่อการคำนวณ
วิชาโปรแกรมสำเร็จรูปในงานอาชีพ 

วิชาระบบสำนักงานอัตโนมัติ
- เนื้อหา
ใบงานที่ 1            
- ใบงานที่ 2          
วิชาโครงสร้างข้อมูลและอัลกอลิทึม
- เนื้อหา
- ใบงานที่ 1
- ใบงานที่ 2  

วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (3204-2010)
-  บทที่ 1
-  บทที่ 2 
-  บทที่ 3
-  บทที่ 4
-  บทที่ 5
-  บทที่ 6,7
-  บทที่ 8
-  บทที่ 9
-  บทที่ 10
-  บทที่ 11

วิชาการประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม
- บทที่ 1
- บทที่ 2
- บทที่ 3.1
- บทที่ 3.2
- บทที่ 3.3
- บทที่ 4
- บทที่ 5 
- ใบงานที่ 1
- ใบงานที่ 2 
- ใบงานที่ 3 

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019390 sec.