pran-icec


คำสั่งต่าง ๆ
-  097/2566 คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 2566 (หน้าที่พิเศษ)
-  พิเศษ  คำสั่งปฏิบัติหน้าที่การสอน
-  114/2566  คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่พิเศษ
-  185/2566 คำสั่งแต่งตั้งทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำเดือนกรกฎาคม 2566
-  101.1/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
-  154/2566  คำสั่งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
-  156/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและควบคุมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา อศจ.
-  157/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566
-  158/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  159/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้้าราชการ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
-  140/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการครูและนักเรียน นักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  161/2566  คำสั่งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงาน สำหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอลพร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน (ครั้งที่ 2)
-  162/2566 คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  163/2566 คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  167/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์วิชาชีพ
-  111/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม
-  118/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  126/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  133.1/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา
-  135/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  136/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการนิเทศตรวจเยี่ยมสถานประกอบการและนักศึกษาฝึกงาน
-  137/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
-  138/2566  คำสั่งแต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่ต้อนรับ กำกับ ตักเตือนนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา บริเวณหน้าประตูเข้า-ออก วิทยาลัย
-  139/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง
-  140/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  141/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  142/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  143/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  144/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  145/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566
-  146/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการเดินทางไปราชการ
-  147/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  148/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  149/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และกองทุนให้เปล่า ปีการศึกษา 2566
-  150/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
-  151/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix It Center)
-  152/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  153/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  115/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  127/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 10 รายการ
-  128/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานขับรถไปราชการ
-  129/2556  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
-  130/2556  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงาน
-  130/2556  สำหรับการสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน 1 รายการ
-  131/2556  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเกี่ยวกับการสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตซอล พร้อมติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 รายการ
-  132/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่เดินทางไปราชการ
-  134/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  155/2566 คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  102/2566  คำสั่งแต่งตั้งกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย และร่างเอกสารประกวดราคาว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  103/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาด้้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  104/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
-  105/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษาฝึกงาน
-  106/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินเทียบโอนความรู้และเทียบโอนรายวิชา
-  108/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  110/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
-  112/2566 คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครูอัตราจ้างและพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  113/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  116/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการ และราคากลาง ประกวดราคาปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และร่างเอกสารประกวดราคาว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  117/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรม
-  113/2566 คำสั่งอนุญาตให้พนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  120/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  108/2566  
-  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  162/2566  
-  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  121/2566
-  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกซื้อหนังสือ
-  124/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและพนักงานราชการเดินทางไปราชการ
-  125/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์และตรวจข้อสอบ
-  133/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  153.1/2566  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัิติงานนอกเวลาราชการ
-  165/25566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการ พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง ให้ปฏิบัติหน้าที่สอนนักศึกษาระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
-  168/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุสำหรับการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 10 รายการ และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย จำนวน 1 ห้อง (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  169/2566  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูอยู่ปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ (เพิ่มเติม)
-  170/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจของโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร
-  171/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนธุรกิจของโครงการเงินอุดหนุนการหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน นักศึกษาที่ยากจน ปีการศึกษา 2566
-  172/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการและครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  173/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการเดินทางไปราชการ
-  174/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  175/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  176/2566 คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานในวันหยุดราชการ (เฉพาะวันอาทิตย์)
-  177/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย
-  178/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมวันไหว้ครู และวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี
-  179/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  180/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน
-  181/2566 คำสั่งแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
-  182/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
-  183/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุึคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ และนักการภารโรงเดินทางไปราชการ
-  184/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  185/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
-  186/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  187/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  188/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  189/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ และพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  190/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์และร่่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
-  191/2566  คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่ราชการในสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
-  192/2566 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
-  176/2566 คำสั่งมอบหมายหน้าีที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานในวันหยุดราชการ (เฉพาะวันอาทิตย์)
-  187.1/2566  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-  188/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฎิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  193/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์และตรวจข้อสอบ
-  195/2566  คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ IT ประจำ ณ สำนักบริการลูกค้า กสท ประจวบคีรีขันธ์ (สาขาหัวหิน) โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 10 รายการ
และครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่ายจำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3

-  197/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานสำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
-  198/2566 คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  199/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  200/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานราชการครู และนักเรียน นักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  201/2566 คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  202/2566 คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  203/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  204/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  153.2/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมการฝึกซ้อมนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2566
-  166/2566 คำสั่งการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการประมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
-  169.1/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  194/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความรู้และประสบการณ์และเทียบโอนรายวิชา การเรียนการสอนระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำปีการศึกษา 2566
-  205/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  206/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  207/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  208/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2556
-  209/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  211/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  212/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  213/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  214/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  215/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  216/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานราชการเดินทางไปราชการ
-  217/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  218/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
-  219/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  220/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่ พนักงานขับรถ และนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปราชการ
-  221/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  222/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  223/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานราชการครู นักเรียน นักศึกษาเดินทางไปราชการ
-  224/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  225/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการครูเดินทางไปราชการ
-  226/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  228/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์และตรวจข้อสอบ
-  229/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-รายการอุดหนุดค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  164/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2556
-  167.1/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน นัีกศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
-  227/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
-  227.1  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-  228.1/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์และตรวจข้อสอบ
-  230/2566  คำสั่งอนุญาตให้ราชการครู ครูอัตราจ้าง เดินทางไปราชการ
-  232/2566  คำสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556  (1)   (2)
-  233/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  234/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  235/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างเดินทางไปราชการ
-  พิเศษ  คำสั่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถ และยามรักษาการณ์
-  237/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  238/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและพนักงานขับรถ เดินทางไปราชการ
-  239/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู เดินทางไปราชการ
-  240/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่และนักเรียน เดินทางไปราชการ
-  241/2566  คำสั่งอนุญาตให้ครูอัตราจ้างและนักเรียน เดินทางไปราชการ
-  242/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู พนักงานราชการ ครูอัตราจ้างและนักเรียน เดินทางไปราชการ
-  243/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการ เดินทางไปราชการ
-  244/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการ เดินทางไปราชการ
-  245/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  246/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  247/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง และนักเรียนเดินทางไปราชการ
-  คำสั่ง
-  249/2566  คำสั่งอนุญาตให้นพนักงานราชการและพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  250/2566  คำสั่งกำหนดการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (1) หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์
-  251/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ผู้เรียนโดยผู้เชี่ยวชาญ ประจำภาคเรียนที่ 1/2556
-  252/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการตอบปัญหาทางการบัญชี
-  253/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  255/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
-  258/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัย
-  259/2556  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินรายวิชาเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (รอบ 1)
-  260/2556  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานในวันหยุดราชการ (เฉพาะวันอาทิตย์)
-  260.1/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมโครงการทำบุญและอบรมคุณธรรมและจริยธรรมสาขางานไฟฟ้ากำลัง
-  261/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการเลือกตั้งองค์การวิชาชีพ
-  264/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสอนทำบัญชีครัวเรือน
-  269/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมความดีสากล 5 ประการ
-  270/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการลุยดิน เปื้อนยิ้ม อิ่มใจ
-  271/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์ชายหาด (เขากะโหลก)
-  272/2566  คำสั่งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการการจัดทำสื่อการเรียนการสอนทางการบัญชี
-  272.1/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย-วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
-  272.2/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพัฒนา (เก็บขยะชายทะเล)
-  273/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (Fix it Center)
-  274/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2
-  275/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2
-  276/2566  คำสั่งการวัดผลและประเมินผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 1/2556
-  277/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู เดินทางไปราชการ
-  278/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครู เดินทางไปราชการ
-  292/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  293/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  294.1/2566  คำสั่งการเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
-  294.2/2566  คำสั่งการเพิ่มค่าครองชีพลูกจ้างชั่วคราว
-  297/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์และตรวจข้อสอบ
-  298/2566  คำสั่งให้ข้าราชการครูและลูกจ้างประจำได้รับเงินรางวัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
-  299/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเข้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
-  302/2566  คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556 (แก้ไข/เพิ่มเติม)
-  303/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  303.1/2566  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
-  304/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่อบรมคุณธรรม จริยธรรม และแจ้งข่าวสารหน้าเสาธง
-  305/2566  คำสั่งแต่งตั้งครูเวรทำหน้าที่ต้อนรับ กำกับ ตักเตือนนักเรียนนักศึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบของสถานศึกษา บริเวณหน้าประตู เข้า-ออก วิทยาลัยฯ
-  306/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  307/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  308/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหมวดอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  309/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
-  310/2566  คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในทรัพย์สินของวิทยาลัยฯ
-  311/2566  คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่สอนหลักสูตรระยะสั้น
-  312/2566  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2556
-  313/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพนักงานขับรถเดินทางไปราชการ
-  314/2566  คำสั่งการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินหวดเงินอุดหนุนทั่วไป-รายการเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ่ายค่าจ้างชั่วคราว
-  315/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  316/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูเดินทางไปราชการ
-  317/2566  คำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปราชการ
-  318/2566  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่งานในวันหยุดราชการ (เฉพาะวันอาทิตย์)
-  319/2566  คำสั่งกำหนดการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเทียบโอนฯ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 รอบ 2
-  320/2556  คำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการปกติ (วิทยากรภายนอก หลักสูตรระยะสั้น)
-  321/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  322/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเดินทางไปราชการ
-  323/2566  คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง
-  326/2566  คำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เดินทางไปราชการ


update 24/9/2566

Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.740853 sec.