pran-icec


นักศึกษาเทียบโอน ฯใบสมัคร ดาวน์โหลดไฟล์ 

และเตรียมหลักฐานการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้สมัคร) จำนวน  1  ชุด
2. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) จำนวน  1  ชุด
3. สำเนาใบเปลี่ียนชื่อผู้สมัคร (ถ้ามี) จำนวน  1  ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน  1  ชุด
5. หนังสือรับรองการทำงาน  (ตัวจริง)   จำนวน  1  ชุด
    ระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 3 ปี
6. รูปถ่าย ขนาด  1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จำนวน  3  รูป
7. สำเนาบัตรประชาชน (ผู้ปกครอง) จำนวน  1  ชุด
8. สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้ปกครอง) จำนวน  1  ชุด

สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องทะเบียน / ห้องบุคลากร

แฟ้มสะสมผลงาน ดาวน์โหลดไฟล์
เอกสารหมายเลข 01   แบบขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เบื้องต้น
เอกสารหมายเลข 02    แบบคำร้องขอประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์อาชีพสู่วุฒิการศึกษา 
(ปวช.,ปวส.)


Power by งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี © 2019


Generated 0.019408 sec.